REGULAMIN KINOKAWIARNI STACJA FALENICA

obejmuje zasady zakupu biletów online, zasady zakupu biletów w Kinokawiarni, oraz zasady związane z zachowaniem bezpieczeństwa w związku z epidemią SARS-COV-2

1. Definicje

1.1 „Regulamin” oznacza niniejszy regulamin zakupu biletów do Kinokawiarnia Stacja Falenica za pośrednictwem systemu internetowej sprzedaży biletów udostępnionego pod adresem www.stacjafalenica.pl.

1.2 „Witryna” – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.stacjafalenica.pl, których administratorem jest Sprzedawca.

1.3 „Sprzedawca” – Dworzec sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Patriotów 44b, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000344893 NIP 952-208-09-71; 1.4 „Bilet” – oznacza znak legitymacyjny uprawniający do udziału w określonym seansie filmowym w Kinokawiarnia Stacja Falenica na miejscu przypisanym do niego, możliwy do nabycia za pośrednictwem Witryny; Bilet zakupiony poprzez Witrynę dostarczany jest w formacie pdf;

1.5 „Użytkownik” – osoba korzystająca z Witryny celem zakupu lub rezerwacji Biletu;

1.6 „Strona Płatności” – strona internetowa www.przelewy24.pl, administrowana przez DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-408) przy ul. Nagórskiego 3, wpisana do

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, REGON 634509164, NIP 781-173-38-52,

2. Postanowienia Ogólne

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji przez Użytkowników Biletów za pośrednictwem Witryny.

2.2 Użytkownik ma obowiązek do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed zakupem Biletu za pośrednictwem Witryny.

2.3 Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Witryny, oraz zakupu i realizacji Biletów w sposób zgodny z Regulaminem a także przepisami obowiązującego prawa.

3. Zamówienia

3.1 Zakup Biletu następuje poprzez złożenie, za pomocą Witryny, zamówienia na Bilet oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia,

na zasadach określonych w Regulaminie.

3.2 Złożenie zamówienia odbywa się poprzez każdorazowe przejście przez Kupującego

ścieżki składającej się z następujących kroków:

a) wybór liczby zamawianych biletów poprzez wybór miejsc na sali kina Stacja Falenica b) wybór rodzaju biletu dla każdego zamawianego biletu osobno (bilet ulgowy dotyczy uczniów oraz studentów z ważnym dokumentem upoważniającym do zniżki oraz seniorów powyżej 60 roku życia)

c) podanie danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego),

d) akceptacja kosztów zamówienia i zasad zakupu oraz zapłata za zarezerwowane bilety za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl

e) potwierdzenie dokonanego zamówienia odbywa się poprzez wysłanie na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej informacji o jego statusie.

3.3 Użytkownik ma prawo zamówić Bilety na seanse filmowe z bieżącego repertuaru Kina, których sprzedaż umożliwi Sprzedawca za pośrednictwem Witryny.

3.4 Sprzedawcy przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży Biletów na dany seans filmowy za pośrednictwem Witryny, który może różnić się od okresu sprzedaży biletów w kasach Kin.

3.5 Użytkownik, zamawiając Bilet ulgowy, przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jego realizacja w Kinie jest możliwa wyłącznie za okazaniem stosownego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi. Sprzedawca zastrzega, że może odmówić zamiany Biletu na Bilet normalny lub zwrotu Biletu w przypadku nieokazania powyższych dokumentów.

3.5 Użytkownik, który złożył zamówienie, otrzyma bilet w formacie pdf w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia. Bilet elektroniczny zostanie wysłany w czasie 5 minut od otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę.

4. Płatności

4.1 Płatność za zamawiane bilety następuje w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl

4.2 Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów poza kosztem biletów widocznym w podsumowaniu zamówienia. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.

4.3 Zamówienie nieopłacone w ciągu 15 minut zostaje automatycznie anulowane.

5. Dostawa

5.1 Bilety dostarczane są, w postaci biletów elektronicznych w formacie pdf, drogą mailową na adres podany w zamówieniu.

5.2 Kupujący jest zobowiązany do skontrolowania otrzymanych biletów pod kątem ich

zgodności ze złożonym zamówieniem.

5.3 W przypadku jeśli zamówione bilety nie dotrą do Kupującego w zakładanym terminie Kupujący powinien zwrócić się do operatora systemu biletowego kina Stacja Falenica o pomoc pod numer tel. 530 882 809.

6. Realizacja biletów

6.1 Kupujący ma obowiązek wydrukować otrzymane bilety elektroniczne.

6.2 Warunkiem wejścia na salę kinową jest okazanie wydrukowanych biletów kasjerowi/bileterowi celem potwierdzenia ich prawdziwości.

6.3 W wyjątkowych sytuacjach kasa kina może zaakceptować bilety okazane w postaci elektronicznej. W takiej sytuacji warunkiem koniecznym jest możliwość właściwego

odczytania kodu biletu.

7. Zwroty

7.1 Bilet, który nie zostanie zrealizowany w sposób wskazany w punkcie 6. Regulaminu, nie podlega wymianie lub zwrotowi, chyba że postanowienia niniejszego paragrafu mówią inaczej.

7.2 Użytkownik ma prawo do zwrotu Biletu:

a./ w przypadku odwołania seansu filmowego, na który obowiązuje Bilet lub opóźnienia w jego rozpoczęciu o co najmniej 30 minut

b./ w przypadku innych okoliczności uniemożliwiających realizację zakupionego Biletu, leżących po stronie Sprzedawcy – z zastrzeżeniem postanowień punktu 7.3. Regulaminu.

7.3 Prawo do zwrotu Biletu nie przysługuje w szczególności:

a./ w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu seansu filmowego krótszego niż 30 minut,

b./ w przypadku innych okoliczności uniemożliwiających realizację zakupionego Biletu, leżących po stronie Użytkownika

7.4 W przypadku odwołania seansu filmowego Sprzedawca bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników w formie wiadomości email wysłanej na adres wskazany w zamówieniu.

7.5 Użytkownik, pod rygorem utraty prawa do zwrotu Biletu, powinien zgłosić zwrot Biletu: a./ w formie elektronicznej, w terminie 7 dni od dnia seansu filmowego, którego dotyczył Bilet lub odpowiednio w terminie 7 dni od wysłania przez Sprzedawcę informacji o odwołaniu seansu.

7.6 W przypadku zgłoszenia zwrotu, Sprzedawca, w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia:

a./ zwróci płatność przelewem bankowym na rachunek wskazany w korespondencji mailowej

8.Dane osobowe

8.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest Sprzedawca. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez użytkownika z Witryny, w tym przygotowania i realizacji umowy sprzedaży Biletu.

8.2. Dokonując zakupu wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności na udostępnianie niezbędnych danych organizatorowi wydarzenia, na które dokonywany jest zakup oraz realizacji dostawy.

8.3. W wypadku, kiedy usługa elektroniczna wymaga podania przez Kupującego określonych danych, Kupujący zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem oraz nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy, wniosków i innych dokumentów w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący.

9. Reklamacje

9.1. Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji w zakresie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu biletowego kina Stacja Falenica

9.2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji powodującej potrzebę jej zgłoszenia. Do reklamacji należy złożyć opis zaistniałej sytuacji.

9.3. Wszelkie reklamacje należy kierować na adresy wskazane w potwierdzeniu zamówienia lub na adres: info@stacjafalenica.pl

9.4. Termin składania reklamacji upływa w momencie rozpoczęcia wydarzenia, którego reklamacja dotyczy.

9.5. Reklamacje rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty ich wpływu do kina Stacja Falenica.

9.6. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej.

9.7. Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza kina Stacja Falenica ograniczona jest do wysokości zakupionych przez Kupującego biletów.

9.8. Reklamacje dotyczące płatności realizowanych poprzez usługę Przelewy24.pl rozpatrywane są przez Przelewy24.pl na zasadach przyjętych przez właściciela tego serwisu i dostępnych na stronie www.przelewy24.pl. Kino Stacja Falenica nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie tej usługi.

10.Inne postanowienia

10.1. Zakazane jest przesyłanie przez Kupującego informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku wysłania takich treści Kino Stacja Falenica ma prawo zablokować Usługobiorcy dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wystąpić na drogę prawną z roszczeniem odszkodowawczym, zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego.

10.2. Kino Stacja Falenica nie odpowiada za błędy w trakcie korzystania z serwisu wynikające z nieumiejętnego korzystania z serwisu przez Kupującego. Kino Stacja Falenica nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Kupującego z serwisu w sposób sprzeczny z

niniejszym regulaminem.

10.3. W przypadku nieważności części postanowień niniejszego regulaminu reszta zachowuje swoją ważność.

10.4. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie www.stacjafalenica.pl.

10.5. Spory pomiędzy Kinem Stacja Falenica a Kupującym poddane będą do

rozstrzygnięcia właściwemu sądowi powszechnemu.

ZAŁĄCZNIK 1

W związku z trwającym stanem epidemii ogłoszonym przez organy władzy państwowej w trosce o bezpieczeństwo Widzów i personelu Kina, Kinokawiarnia Stacja Falenica wprowadziła następujące postanowienia do Regulaminu Kinokawiarnia Stacja Falenica, które obowiązują od 1 grudnia 2021 do odwołania:

  1. Wszyscy Klienci kina są zobowiązani do stosowania się na terenie kina do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących, dotyczących bezpieczeństwa i zasad zachowania w okresie epidemii
  2. Do udziału w seansie jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.
  3.  Każdy Klient uczestniczący seansie lub innym wydarzeniu na terenie kina zobowiązany jest do przestrzegania aktualnie obowiązujących zasad, w tym obostrzeń dotyczących uczestnictwa w seansie, określonych w przepisach prawa.
  4. W przypadku naruszenia przepisów prawa i zasad, o których mowa w pkt. 3 powyżej, Kino zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia seansu lub niewpuszczenia Klienta na teren kina lub sali kinowej, a w razie niepodporządkowania się żądaniu personelu, do zażądania interwencji Policji. Jeżeli skutkiem naruszenia przez Klienta kina przepisów powszechnie obowiązujących będzie odwołanie lub przerwanie seansu, Kino ma prawo dochodzić od niego należnego odszkodowania.
  5. 4. W przypadku stwierdzenia u Klienta wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, Kino zastrzega sobie prawo stosownej do sytuacji reakcji, w tym m.in. wezwania służb medycznych lub niewpuszczenia Klienta na teren kina lub sali kinowej.

Klient kina jest zobowiązany do:

  • przed wejściem na salę kinową zdezynfekowania rąk środkiem dostępnym przy drzwiach Sali
  • do zakrycia ust i nosa w trakcie seansu
  • w  przypadku zakupu „Biletu z deklaracją posiadania certyfikatu” w kinie – prosimy o okazanie Unijnego Certyfikatu Covid-19  lub złożenie pisemnego oświadczenie, że zostało się zaszczepionym przeciw COVID-19 lub posiada się ważny test PCR z negatywnym wynikiem lub posiada się status ozdrowieńca”