Polityka prywatności stosowana w Dworzec sp. z o.o. – spółce prowadzącej Kinokawiarnię Stacja Falenica

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej „RODO” wprowadzamy formalną politykę dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Dworzec sp z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-912), ul. Patriotów 44b, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000344893 NIP 952-208-09-71;

2. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy poprzez:

a. Wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: rodo@stacjafalenica.pl

b. Wysłanie wiadomości pisemnej na adres korespondencyjny: Administrator Danych Osobowych, Kinokawiarnia Stacja Falenica, ul. Patriotów 44b, 04-912 Warszawa

3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

a) świadczenia usługi sprzedaży biletów na wydarzenia za pośrednictwem strony internetowej www.stacjafalenica.pl, a w tym zawierania i wykonywania umów sprzedaży, uiszczania zapłaty za kupione bilety i udzielania rabatów, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, realizacji procesu reklamacji oraz zapewnienia prawidłowej obsługi klienta,

c) prowadzenia działań marketingowych, a w szczególności przesyłania informacji o ofercie Kinokawiarni Stacja Falenica w formie newslettera oraz obsługi programu lojalnościowego „Karta Kinomana”,

d) obsługi rezerwacji, zgłoszeń i reklamacji,

e) prowadzenia analiz i statystyk,

f) spełniania obowiązku prawnego w związku z obowiązkami archiwizacji danych wymaganych odrębnymi przepisami szczegółowymi.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

A. wyrażona przez Pana/Panią zgoda na otrzymywanie newslettera lub udział w programie lojalnościowym „Karta Kinomana”

C. niezbędność do wykonania umowy (kupna biletu) lub do podjęcia działań na Państw żądanie przed zawarciem umowy (np. odpowiedzi na pytania)

D. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. rozliczenie transakcji z Państwem zgodnie z przepisami prawa)

E. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, np. takich jak udzielenie odpowiedzi na pisma i wnioski, zapewnienie możliwie jak najwyższej jakości oferty, dopasowanie oferty towarów do potrzeb i oczekiwań kupujących.

6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w pkt 4, w szczególności przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie obsługi informatycznej, a także w zakresie rozliczeń należności.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w pkt 4 powyżej.

8. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Google oraz Facebook, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pkt 4,

9. Ma Pan/Pani prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

– cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego,

10) Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji zamówionych lub zakupionych świadczeń. W przypadku niepodania określonych danych np. niepodania adresu e-mail (poczty elektronicznej) w czasie subskrypcji Newslettera Kinokawiarni Stacja Falenica (gazetki elektronicznej) Newsletter ten nie będzie mógł zostać wysyłany. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury lub faktury do paragonu jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług.